Siedziba TNOiK w Toruniu.

TRADYCJA
Zajmujemy się szerzeniem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Od początku misja ta przyświeca pokoleniom członków i sympatyków Towarzystwa. W tym roku mija 93 rocznica założenia TNOiK przez prof. Karola Adamieckiego oraz 38 lat działalności oddziału toruńskiego w Toruniu.

NIEZALEŻNOŚĆ
Swoje cele i zadania realizujemy z własnych funduszy. TNOiK jest towarzystwem o charakterze non-profit i apolitycznym.

PRESTIŻ
Zrzeszamy wybitnych specjalistów z dziedziny prawa oraz organizacji i zarządzania. Ściśle współpracujemy z pracownikami naukowymi wielu uczelni wyższych w kraju. Szczególnie bliskie kontakty mamy z uczonymi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

PROFESJONALIZM
Posiadamy doświadczenie wynikające zarówno z pracy z teoretykami zarządzania, jak i z wieloma praktykami. Specjaliści Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa reprezentują wiele dyscyplin zarządzania, ekonomii i prawa.

PRZYGOTOWANIE
W naszej siedzibie znajdują się dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz księgarnia wydawnictw własnych.

PARTNERSTWO
Współpracujemy z licznymi krajowymi organizacjami, m. in. z: PTE, NOT, ZPP.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Realizujemy swoje zadania działając w trzech obszarach: szkoleniowym (seminaria szkoleniowe, kursy, warsztaty), wydawniczym (wydawnictwa z zakresu prawa, organizacji i zarządzania) i doradczym (organizacja na zlecenie konferencji i sympozjów międzynarodowych i krajowych, doradztwo organizacyjne i prawnicze).

WSPÓŁPRACUJE I SPONSORUJE
organizacje studenckie działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
AIESEC Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ELSA Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, Wydział Prawa UMK w Toruniu.


Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Scientific Society For Organization And Management
Oddział toruński

DOM ORGANIZATORA

HISTORIA FIRMY

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa zostało założone 20 kwietnia 1925 roku jako Instytut Naukowej Organizacji - jedna z pierwszych tego typu organizacji na świecie.

Jego założyciel, profesor Karol Adamiecki, był pionierem teorii organizacji, twórcą teorii harmonii. Karol Adamiecki był także, obok H. Hoovera i T. Masaryka, założycielem Światowej Rady Zarządzania (World Management Council - CIOS).

Działalność statutowa Instytutu obejmowała działalność popularyzacyjną szkoleniową naukowo-badawczą oraz wydawniczą.

Od 1 czerwca 1933 roku organizacja zmienia nazwę na Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, zyskując samodzielność i własną osobowość prawną. W tym kształcie funkcjonuje do wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku.

Już w pierwszym kwartale 1945 r. wznowiono działalność Instytutu i kontynuowano pod przedwojenną nazwą do 3 września 1948 r., kiedy zatwierdzono nowy statut, zmieniający m. in. nazwę stowarzyszenia na Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. W wyniku nacisku władz państwowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TNOiK 4 grudnia 1949 r. podjęło uchwałę o likwidacji Towarzystwa.

Po siedmioletniej przerwie w 1957 r. wznowiono działalność Towarzystwa, rozszerzając jego aktywność o działalność gospodarczą (produkcja i rozpowszechnianie urządzeń biurowych).

W 1968 roku dokonano istotnych zmian w statucie, związanych m. in. ze zmianą zasad rekrutacji członków oraz utworzeniem nowych organów władz, co w istotny sposób wpłynęło na otwartość stowarzyszenia. Zaktywizowano również działalność szkoleniową a w drugiej połowie lat siedemdziesiątych położono nacisk na ilościowy rozwój Towarzystwa, co zmieniło dotychczasowy jego charakter.

Od 1981 r. Towarzystwo włączyło się aktywnie w reformowanie gospodarki i państwa, podejmując na nowo działalność w zakresie doradztwa organizacyjnego.

Pierwszym dyrektorem INO w latach 1925 - 1933 był założyciel - prof. Karol Adamiecki. Towarzystwo obecnie posiada 15 oddziałów w całej Polsce. Prezesem Zarządu Głównego TNOiK jest prof. dr hab. Leszek Kiełtyka, zaś Oddziału toruńskiego TNOiK dr Aneta Szóstek.

 

 

Nasze strony www:

OFERTY, OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

www.tnoik.edu.pl

www.olimpiada.umk.pl

ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, tel: (56) 6223807, 6222898, fax: (56) 6223123, e-mail : tnoik@tnoik.torun.pl